icon-mess
Chat Facebook
(24/7)
icon-mess
Kỹ Thuật
(24/7)
icon-mess
Báo Giá
(24/7)
icon-mess
093 143 54 54
(24/7)
 

Nhóm điều hành

Nhóm điều hành B&L

1. Trưởng bộ phận: Dự án – Kinh doanh

Trần Thị Thoa

2. Head of department: Technique – Quality

Trần Văn Mạnh

If you cooperate with us, please contact:

BACH LONG MANUFACTURING TRADING SERVICES CO., LTD

Hotline: 093 143 54 54 

Website: www.congnghelockhi.com -  congnghelockhi.vn