RSS

New products

Air shower cửa mở 2 cánh

Air shower là buồng thổi khí hay còn gọi là buồng tắm khí được lắp đặt trước cửa ra vào của các phòng sạch nhằm mục đích loại bỏ các chất nhiễm bẩn trên người nhân viên trước khi họ sử dụng phòng sạch.

Air shower 1 door

Air shower is an air blowing chamber or air shower that is installed in front of the entrance of clean rooms for the purpose of removing contaminants on employees before they use the clean room.